Vol 7, No 12 (2018)

DECEMBER

Table of Contents

Articles

Dr. Makrand Hirve, Dr. Pritesh Goutam
PDF
Sheeja T Tharakan, Manju Madhavan
PDF
Dr. E. Shanthi, Dr. E. Sukanya
PDF
Dr.Yogesh S. Gupta, Dr. Shalikram K. Jadhao, Dr. Anupam S. Khare, Dr. Anil Modak
PDF
Dr. Sourabh Mandwariya, Dr. Vijayshankar Mishra
PDF