Vol 7, No 12 (2018)

December

Table of Contents

Articles

Dr Manu verma, Dr Rakesh jaiswal
PDF
Dr. Sandip Gaikwad, Dr Rashmi Kale
PDF
Dr Siddhant Khare, Dr Shailendra Khare
PDF
Dr Vishesh Yadav, Dr Sarita Rathi, Dr Mamta Malik, Dr Sanjeev Laller
PDF
Ramesh . H. Kamath, M. S. Rao Nayakar. Barre, Ajay Kumar Reddy. Bobba, T. Mohana Lakshmi, E. Prabhakar Reddy
PDF